Lejebetingelser

Europaz A/S – Generelle udlejningsbetingelser

Hent lejebetingelser som PDF

 1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant til det formål, som er oplyst ved indgåelse af lejeaftalen. Fremleje kan kun ske med Europaz’s skriftlige godkendelse. Udstyr, mobilscener storskærm m.v. må kun anvendes på den lokation, som er oplyst overfor Europaz.
 2. Ved leje af udstyr og mobilscener er det lejers ansvar at sørge for stabil og jævn kørevej til det sted, hvor det lejede er aftalt leveret. Ved leje af mobilscener skal kørevejen være let anvendelig for et vogntog på 18,5 meters længde, 2,5 meters bredde og 3,8 meter høj. Der skal ligeledes være adgang til autoriseret udført elforsyning til det lejede. Lejer stiller 2 personer til rådighed i op til 30 -45 minutter i forbindelse med opsætning og nedtagning af mobilscener. Manglende hjælper koster 2.500kr ekskl. moms. extra som bliver faktureret efterfølgende. Lejer er ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser fra myndighederne i den pågældende kommune. Manglende tilladelser er Europaz uvedkommende og medfører ikke adgang til lejers opsigelse af lejeaftalen eller nedslag i pris.
 3. Den aftalte leje og lejeperioden fremgår af lejeaftalen mellem lejer og Europaz. Tilbageleveres det lejede ikke som aftalt, beregnes leje for tidsrummet til det lejede er tilbageleveret på Europaz’ virksomhedsadresse. Hertil kommer erstatning for tab af lejeindtægter og merudgifter på grund af lejers manglende tilbagelevering af det lejede.
 4. I tilfælde af lejers misligholdelse af lejeaftalen, herunder ved beskadigelse af det lejede, uforsvarlig brug af det lejede, manglende betaling af leje, lejers konkurs eller lejers indladelse af forhandlinger om rekonstruktion, akkord eller gældssanering, er Europaz berettiget til straks at afhente det lejede.
 5. Lejeren er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod udlejer, uanset årsagen hertil.
 6. Det lejede skal ved tilbagelevering være i samme stand som ved lejeperiodens begyndelse. Rengøring, oprulning af kabler og anden reetablering af udstyr efter returnering faktureres til lejer med den faktiske udgift eller efter udlejers tidsforbrug med kr. 500,00 ekskl. moms pr. time.
 7. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade på det lejede, samt flight cases og anden emballage som det leveres i, også selv om der er tale om en hændelig skade. Lejede mobilscener må ikke på noget tidspunkt efterlades uden opsyn fra lejers side. Ved leje af mobilscener over flere døgn, skal scenen, når denne ikke benyttes, være indhegnet med et hegn på minimum 1,80 meters højde og være bevogtet af autoriseret hundevagt. Ligeledes skal der aflåses svarende til Grøn klasse. Indendørs skal lokalet være på sikringsniveau 20. El-tavler, kabler og stik skal af lejer sikres mod vandindtrængen.
 8. Lejer er forpligtet til at holde det lejede behørigt forsikret i lejeperioden. Europaz har dog tegnet kaskoforsikring samt all Risk på udstyret og mobilscener hos Gjensidige, hvorfor lejers ansvar for skader på disse er begrænset til selvrisiko og eventuelle skader, som ikke er dækket af forsikringen. Eventuelle skader skal straks anmeldes til Europaz, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Der gælder en selvrisiko på kr. 10.000 ved skader, som afholdes af lejer. Er sikring ikke tilstrækkelig, jf. punkt 7, opkræves der dobbelt selvrisiko. Ved alle udlejninger pålægges der 5% af leje prisen ved fakturering som dækker all-risk forsikring.
 9. Hvis det er aftalt, at lejer selv skal forestå transporten af det lejede, skal dette ske på betryggende måde. Europaz er berettiget til at nægte udlevering af det lejede, hvis der er mistanke om, at transport ikke vil ske på forsvarlig måde.
 10. Europaz påtager sig uanset omstændighederne intet ansvar for lejers evt. direkte eller indirekte tab, herunder fx driftstab, tidstab, avancetab mv. Denne oplistning er ikke udtømmende, men alene eksempler på tab der ikke erstattes. 
 11. Europaz er berettiget til at lade reserveret udstyr/mobilscene erstatte med andet med tilsvarende funktion og kapacitet, hvis Europaz på grund af manglende tilbagelevering, beskadigelse eller lignende, ikke kan disponere over det reserverede udstyr. Ved levering af tilsvarende udstyr kan lejer ikke rejse krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller andet nedslag i prisen.
 12. Ved eventuelle mangler ved det lejede, er lejer ikke berettiget til at ophæve aftalen, hvis Europaz inden for rimelig tid kan levere udstyr til erstatning for det mangelfulde, som kan opfylde lejerens behov, hvis dette ikke må forventes at betyde forsinkelser for lejers brug af det lejede. Ophæves lejeaftalen, kan lejer alene kræve afslag i lejen for den periode, hvor det lejede ikke har kunnet benyttes. Europaz er ikke ansvarlig for lejers evt. direkte eller indirekte tab, herunder fx, driftstab, tidstab, avancetab mv. Denne oplistning er ikke udtømmende, men alene eksempler på tab der ikke erstattes.
 13. Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 90 dage før første lejedag. Ved afbestilling mindre end 90 dage før første lejedag debiteres hele lejen for den aftale lejeperiode. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale herom berettige til nedsættelse af lejen.
 14. Europaz er berettiget til at kræve hel eller delvis forudbetaling af den aftalte leje, som betingelse for udlevering af det lejede til lejer.
 15. Europaz er når som helst berettiget til at besigtige det lejede udstyr.
 16. Hvis scenen – storskærm opstilles udendørs og der i lejeperioden forventes vindstød på 12-15 m/s ifølge vejrudsigt fra DMI / YR, kan Europaz forlange, at der til fastgørelse af scenen findes 4-6 stk. H-blokke (beton) af min. 6-800 kg. pr. stk. på stedet. H-blokke leveres og fjernes af lejer, for lejers regning. Ved varsel i lejeperioden om vindstød på over 16 m/s er Europaz berettiget til at nægte opstilling/kræve nedtagning af scene, storskærm, samt kræve at der iværksættes evakueringsplan uden at lejer kan forlange nogen form for kompensation eller erstatning i den anledning.
 17. Europaz påtager sig ikke ansvar for forsinkelse eller leveringshindringer, som skyldes krig, blokade, strejke, lockout, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, lukning af broer, lukning af færgeoverfart mv., forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, som forsinker, umuliggør eller vanskeliggør leverancen af forhold der er til stede i en periode på 24 timer inden aftalt levering, som er uden for udlejers kontrol, og der kan i den forbindelse ikke rejses krav om hel eller delvis erstatning mod udlejer.
 18. Det udlejede må under ingen omstændigheder ændres, ombygges eller indbygges i/sammenføjes med fast ejendom uden Europaz’s skriftlige godkendelse. Såfremt det lejede ændres, ombygges eller indbygges i/sammenføjes med fast ejendom, vil lejer blive faktureret udlejers faktiske omkostninger til at bringe det lejede i samme stand som ved levering eller nypris for tilsvarende udstyr såfremt dette måtte være billigere.
 19. Tvister som udspringer af parternes aftale afgøres efter dansk ret med Retten i Holstebro som værneting.
 20. Disse lejevilkår er en integreret del af lejeaftalen, med mindre de specifikt er fraveget. Eventuelle afvigelser fra lejevilkårene skal fremgå af lejeaftalen for at være gyldige.